Zakelijk 
projecten Particulier
projecten Uw Fakro 
specialist Contact Online 
brochure Leverancier en montage van zonnepanelen Onze voorwaarden Algemene voorwaarden


ARTIKEL 1 ToEpAssELIjKhEId de onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en adviezen met Evegroen Timmerbedrijf, behoudens uitdrukkelijk schriftelijke afwijkingen. Indien en voor zover een aanbieding en/of offerte en/of overeenkomst van deze voorwaarden afwijkende bepalingen bevat, zonder dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk is uitgesloten, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht. ARTIKEL 2 AAnbIEdIngEn 2.1 Alle prijzen, aanbiedingen, leveringstijden en/of offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders vermeld. na de aanvaarding hiervan hebben wij het recht het aanbod, de prijs, de leveringstijd en/of de offerte binnen 5 werkdagen na ontvangst van de schriftelijke aanvaarding door de wederpartij te herroepen. Evegroen Timmerbedrijf mag prijswijzigingen van maximaal 10% doorvoeren, waarbij de wederpartij het recht heeft de overeenkomst schriftelijk te ontbinden binnen één week na aanzegging van de prijswijzigingen wanneer nog niet drie maanden is verstreken tussen het moment van het sluiten van de overeenkomst en de aanzegging van de prijswijziging. 2.2 Alle prijzen genoemd door Evegroen Timmerbedrijf zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Afbeeldingen, tekeningen, maatopgaven en dergelijke die wij verstrekken in catalogi, circulaires of anderszins zijn niet bindend en zijn alleen bedoeld om een algemene voorstelling te geven van hetgeen wij bieden. beperkte afwijkingen geven opdrachtgever niet het recht de ontvangst of de betaling der goederen te weigeren of enigerlei vergoeding te vragen. 2.3 opdrachtgever wordt geacht met Evegroen Timmerbedrijf te zijn overeengekomen als is omschreven in de opdrachtbevestiging van Evegroen Timmerbedrijf Als Evegroen Timmerbedrijf op de achtste dag na verzending van de opdrachtbevestiging niet van opdrachtgever het schriftelijke bericht heeft ontvangen dat de inhoud van de bevestiging afwijkt van hetgeen zou zijn overeengekomen, ARTIKEL 3 LEvERIng En AfLEvERIng 3.1 Opgegeven leveringstijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. de wederpartij dient Evegroen Timmerbedrijf, derhalve ingebreke te stellen en een redelijke termijn te geven alsnog na te komen zonder dat de opdrachtgever het recht tot ontbinding of schadevergoeding heeft. Een redelijke termijn is in deze branche twee maanden. overschrijding van de leveringstermijn met maximaal 2 maanden geeft de wederpartij niet het recht de order te annuleren, per ontvangst of de betaling der goederen te weigeren en/of enigerlei schadevergoeding van ons te eisen. Als plaats van levering geldt de vestigingsplaats van Evegroen Timmerbedrijf, tenzij anders overeengekomen. de goederen reizen voor rekening en risico van de wederpartij. bij niet tijdige levering dient Evegroen Timmerbedrijf in gebreke gesteld te worden. Met de levering van de goederen gaat het risico over. 3.2 Evegroen Timmerbedrijf heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de goederen éénmaal aan te bieden 
op het afgesproken tijdstip aan opdrachtgever. het aanbod van levering wordt met levering gelijk gesteld. bij weigering van het in ontvangst nemen van de goederen door opdrachtgever zal Evegroen Timmerbedrijf deze tot dertig dagen na aanbieding (doen) opslaan, in welk geval de kosten van (retour)vracht, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van opdrachtgever komen. Evegroen Timmerbedrijf zal opdrachtgever alsdan schriftelijk berichten dat deze goederen/werkzaamheden binnen drie maanden afgenomen dienen te worden hetgeen een fatale termijn is. na ommekomst van voormelde termijn van drie maanden is Evegroen Timmerbedrijf gerechtigd de goederen aan een derde te verkopen of anderszins daarover te beschikken. 3.3 de wederpartij wordt geacht de goederen zonder bezwaren te hebben geaccepteerd wanneer niet uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk wordt gereclameerd. Indien Evegroen Timmerbedrijf na verloop van deze termijn aan een opdracht aandacht schenkt, geschiedt zulks onverplicht en de opdrachtgever kan daaraan geen rechten verbinden. ARTIKEL 4 AnnuLERIng Indien opdrachtgever de aan Evegroen Timmerbedrijf verstrekte opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is opdrachtgever verplicht om aan Evegroen Timmerbedrijf alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze gemaakte (on)kosten te vergoeden, zulks onverminderd het recht Evegroen Timmerbedrijf op schadevergoeding wegens winstderving alsmede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schaden en kosten. ARTIKEL 5 goEdEREn, gEbRuIK 5.1 goederen, die niet naar genoegen van de wederpartij zijn, door foutieve levering onzerzijds, worden teruggenomen als tevoren door de wederpartij de reden van retournering aannemelijk is gemaakt en door ons is geaccepteerd. dit geldt niet voor gemonteerde goederen zoals silo’s en afdekkingen van silo’s. niet teruggenomen worden goederen welke buiten ons programma vallen en speciaal voor de wederpartij werden ingekocht. 5.2 Evegroen Timmerbedrijf staat niet in voor onjuist/ondeskundig, verkeerd gebruik/verwerking (door derden). In ieder geval wordt geen garantie gegeven als opdrachtgever niet stipt al zijn verplichtingen is nagekomen. geen garantie wordt gegeven op werkzaamheden door derden verricht. ARTIKEL 6 AAnspRAKELIjKhEId 6.1 Evegroen Timmerbedrijf aanvaardt aansprakelijkheid voor door de wederpartij geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verbintenis, indien en voor zover de aansprakelijkheid door de WA-verzekering wordt gedekt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Indien verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag. Aansprakelijkheid voor schade bij derden veroorzaakt door ondergeschikten van Evegroen Timmerbedrijf, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. de wederpartij vrijwaart Evegroen Timmerbedrijf voor alle aan spraken van derden die direct of indirect het gevolg zijn van de toerekenbare tekortkoming. 6.2 Wanneer Evegroen Timmerbedrijf één of meer onder-aannemers inschakelt of heeft ingeschakeld zal bij eventuele schade eerst de onderaannemer worden aangesproken en pas bij gebleken onmogelijkheid van verhaal Evegroen Timmerbedrijf kan worden aangesproken. ARTIKEL 7 MonsTERs En ModELLEn 7.1 Ingeval van fabricage of montage van artikelen, al dan niet volgens door de wederpartij verstrekt model, tekeningen of andere aanwijzingen, neemt de afnemer de volle garantie op zich, dat door de fabricage en/of levering van deze artikelen geen merk, octrooi, gebruiks- of handelsmodel of enig ander recht van derden wordt aangetast. Mocht blijken dat dit wel het geval is, dan zijn wij zonder meer gerechtigd ter stond de fabricage of levering te staken en vergoeding van de gemaakte kosten benevens die van schadevergoeding van de afnemer te verlangen zonder dat wij onzerzijds jegens afnemer tot schadevergoeding verbonden zijn. 7.2 Indien door Evegroen Timmerbedrijf een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld. ARTIKEL 8 AfWIjKIngEn Evegroen Timmerbedrijf is bevoegd zaken te leveren die op de navolgende punten afwijken van de in de koopovereenkomst omschreven zaken: maten, kleuren en gewicht. Indien Evegroen Timmerbedrijf van deze mogelijkheid gebruik maakt een zaak levert die wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden. de wederpartij heeft de bevoegdheid gedurende acht dagen nadat hij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken. ARTIKEL 9 bETALIng En IncAsso 9.1 Evegroen Timmerbedrijf is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen alvorens tot levering of verdere levering over te gaan en bij weigering van opdrachtgever haar verplichtingen op te schorten. betaling, verminderd met de aanbetaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door middel van overmaking op de bankrekening van Evegroen Timmerbedrijf het betreft hier een fatale termijn. na het verstrijken van 20 dagen na de factuurdatum is de wederpartij in verzuim een wettelijke rente +2% verschuldigd. 9.2 Ingeval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij zullen de verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn. 9.3 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening, door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 9.4 Is de wederpartij in gebreke of verzuim dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van de voldoening in en buiten rechte voor rekening van de wederpartij, waarbij het incassotarief van de nederlandse orde Advocaten gehanteerd zal worden. Indien Evegroen Timmerbedrijf aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. ook de kosten van een premature faillissementsaanvraag vallen onder de incassokosten. 9.5 de wederpartij is jegens Evegroen Timmerbedrijf de door Evegroen Timmerbedrijf gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. dit geldt alleen indien Evegroen Timmerbedrijf en de wederpartij met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de wederpartij volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld. 9.6 de vorderingen van Evegroen Timmerbedrijf op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Evegroen Timmerbedrijf omstandigheden ter kennis komen die Evegroen Timmerbedrijf goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; Indien Evegroen Timmerbedrijf de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is Evegroen Timmerbedrijf bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Evegroen Timmerbedrijf schadevergoeding te vorderen. 9.7 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Evegroen Timmerbedrijf zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en /of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Evegroen Timmerbedrijf bevoegd de overeenkomst te ontbinden. ARTIKEL 10 EIgEndoMsvooRbEhoud De door Evegroen Timmerbedrijf geleverde zaken blijven het eigendom van Evegroen Timmerbedrijf, totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met Evegroen Timmerbedrijf gesloten overeenkomsten is nagekomen: de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf, • de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door Evegroen Timmerbedrijf verrichte of te verrichten diensten, eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij van (een) overeenkomst( en). ARTIKEL 11 vERjARIng vorderingen op Evegroen Timmerbedrijf verjaren na verloop van één jaar na het tot stand komen van de rechtsbetrekking. ARTIKEL 12 vERhAAL De wederpartij zal geen verhaal nemen op de bankrekening en/of voorraden van Evegroen Timmerbedrijf in verband met de daardoor te verwachten acute bedrijfsproblemen. sequestratie van bedrijfsauto’s (personen- en vrachtauto’s) is niet toegestaan. ARTIKEL 13 ToEpAssELIjK REchT Tussen ons en de wederpartij zal steeds Nederlands recht van toepassing zijn en eventuele geschillen worden berecht door de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar, voor zover zij tot de competentie van een rechtbank horen. deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Middelburg